χρήσιμες επαφές | Useful contacts
Γραφείο Μετανάστευσης | Immigration office
Κοινοτικά κέντρα μεταναστών, ΜΚΟ | Migrant community centers, NGOs
Υπηρεσίες δημόσιας υγείας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, νοσοκομείων | Health care services, hospitals
Τα ιδρύματα εκμάθησης γλωσσών | Language learning institutions