Εγγραφή στο σχολείο | Enrolling your child at a school
 • Εγγραφή στο σχολείο | Applying for a school
  Διευθυντής | Director
  Γονέας | Parent
  Excuse me, Madam/Sir. May we come in?
  Συγνώμη Κυρία / Κύριε. Μπορούμε να περάσουμε;
  Yes. Please, sit down
  Ναι παρακαλώ, καθίστε
  Επιλέξτε την απάντηση
  • We would like to register the child for school/kindergarten.
  • Θέλουμε να κάνουμε την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο / στο παιδικό σταθμό
  • What documents are needed?
  • Τι έγγραφα χρειάζονται;
  Πιθανές απαντήσεις
  • School application form, birth certificate.
  • Αίτηση εγγραφής, πιστοποιητικό γεννήσεως
  • A copy of child’s passport and visa status, physical check up and your address.
  • Αντίγραφο του διαβατηρίου του παιδιού με τη βίζα, ιατρική εξέταση και τη διεύθυνση σας
  • You can apply online (optinal)
  • Μπορεί η εγγραφή να γίνει ηλεκτρονικά
  Could you write that down for me, please?
  Μπορείτε να μας το γράψετε, σας παρακαλώ.
 • Εγγραφή στο σχολείο | Enrolling your child at a school
  Δάσκαλος | teacher
  Γονέας | Parent
  Επιλέξτε την απάντηση
  • My name is ….. /I am ….(Tom’s, Kate’s) mother/father.
  • Το όνομα μου είναι … / είμαι η μητέρα / πατέρας του Τομ της Καίτης
  • Thank you for meeting me.
  • Ευχαριστώ για τη συνάντηση
  It’s nice to see you.
  Χάρηκα για τη γνωριμία
  Επιλέξτε την απάντηση
  • I’d like to talk to you about my daughter/son.
  • Θα ήθελα να σας μιλήσω για την κόρη / γιό μου
  • How is my son/daughter doing in his/her studies?
  • Πώς πηγαίνει ο γιος/ κόρη με τις σπουδές του/της?
  Πιθανές απαντήσεις
  • He/she is a brilliant student
  • Είναι έξυπνος μαθητής / μαθήτρια
  • He/she is doing well in math/chemistry/physics/biology.
  • Πηγαίνει καλά στα Μαθηματικά / χημεία / φυσική / βιολογία
  • I’m afraid your child is not doing well.
  • Λυπάμαι, αλλά το παιδί σας δεν πηγαίνει καλά
  Could you speak a little more slowly, please?
  Θα μπορούσατε παρακαλώ να μου μιλάτε πιο αργά;
  She/he must practice reading/writing/maths at home.
  Πρέπει να κάνει εξάσκηση στο σπίτι στην ανάγνωση / γραφή / μαθηματικά
  Does he/she need extra help?
  Χρειάζεται επί πλέον βοήθεια ;
  Πιθανές απαντήσεις
  • Yes.
  • Ναι
  • No, he/she needs more practice.
  • Όχι, χρειάζεται περισσότερη πρακτική άσκηση
  Επιλέξτε την απάντηση
  • Please keep me informed about his/her progress.
  • Παρακαλώ ενημερώστε μου για την πρόοδό του.
  • How can I contact you?
  • Πώς μπορώ να έρχομαι σε επαφή μαζί σας ;
  By e-mail or phone.
  Μέσω e-mail ή τηλεφωνικά
  I am worried.
  Ανησυχώ
  What’s the problem?
  Ποιο είναι το πρόβλημα ;
  Επιλέξτε την απάντηση
  • My child is complaining about bullying.
  • Το παιδί μου παραπονιέται ότι παρενοχλείται
  • My child doesn’t understand your instructions.
  • Το παιδί μου δεν καταλαβαίνει τις οδηγίες σας
  • My child isn’t eating her/his lunch.
  • Το παιδί μου δεν τρώει το φαγητό του / της
  Πιθανές απαντήσεις
  • Thank you for calling/informing me.
  • Ευχαριστώ που μου τηλεφωνήσατε / με πληροφορήσατε
  • I’ll keep an eye on him/her.
  • Θα τον / την προσέχω
  Thank you for your understanding.
  Ευχαριστώ για την κατανόηση σας