Ψάχνοντας για μέρος διαμονής | Finding a place to live
 • Ψάχνοντας για μέρος διαμονής | Finding a place to live
  Μεσίτης | Agent
  Πελάτης | Client
  Good morning. I'd like to speak with the apartment manager, please.
  Καλημέρα. Θέλω να μιλήσω με τον υπεύθυνο του διαμερίσματος
  What can I do for you?
  Τι μπορώ να κάνω για εσάς ;
  Επιλέξτε την απάντηση
  • I’d like to find a room/an apartment/a studio/a house for rent.
  • Θέλω να νοικιάσω ένα δωμάτιο / διαμέρισμα / στούντιο / σπίτι
  • I need -a one/two bedroom apartment/a studio/ …
  • Χρειάζομαι ένα / δύο υπνοδωμάτια στο διαμέρισμα / στούντιο
  • It should be fully/partly furnished.
  • Θα πρέπει να είναι πλήρως / μερικώς εξοπλισμένο
  I’ll see what I can do for you.
  Θα δω τι μπορώ να κάνω για εσάς
  I am interested in the apartment on …. Street.
  Ενδιαφέρομαι για διαμέρισμα στην οδό …
  It’s still available. Do you want to see it?
  Είναι ακόμα ελεύθερο. Θέλετε να το δείτε;
  Επιλέξτε την απάντηση
  • I would very much like to see it.
  • Θα ήθελα πολύ να το δω
  • Could you please text me the exact location?
  • Θα μπορούσατε να μου πείτε την ακριβή τοποθεσία ;
  I’ll do it straight away.
  Θα το κάνω αμέσως
  How much is the rent?
  Πόσα χρήματα είναι το ενοίκιο ;
  The rent is … a month
  Πόσα χρήματα είναι το ενοίκιο ;
  Επιλέξτε την απάντηση
  • Does the rent include the costs for water, electricity, gas, heating, cable TV, Internet, etc?
  • Στο ενοίκιο συμπεριλαμβάνεται το κόστος για νερό, ηλεκτρικό, … , θέρμανση, καλωδιακή TV, internet
  • Is there parking available?
  • Υπάρχει διαθέσιμο πάρκινγκ;
  • Is there public transportation nearby?
  • Υπάρχουν συγκοινωνίες για το κοινό κοντά ;
  • How far is it from bus stop/metro station?
  • Πόσο μακριά είναι από τη στάση του λεοφωρείου / σταθμό μετρό;
  • Is it close to a medical facility/ supermarket?
  • Είναι κοντά σε νοσοκομείο / σούπερ μάρκετ;
  • Is the school nearby?
  • Υπάρχει κοντά σχολείο;
  • This is too big/small/expensive
  • Είναι πολύ μεγάλο / μικρό / ακριβο
  • I ‘ll take the apartment
  • Θα πάρω το διαμέρισμα
  We can sign the contract today/tomorrow/next week.
  Μπορούμε να υπογράψουμε το συμβόλαιο σήμερα / αύριο / την άλλη εβδομάδα
  Do you want a deposit?
  Θέλετε προκαταβολή ;
  Yes. A deposit of one month’s rent is required.
  Ναι. Χρειάζεται προκαταβολή
  When is the rent to be paid?
  Πότε πληρώνεται το ενοίκιο ;
  It must be paid on … each month in advance.
  Πρέπει να πληρώνεται προκαταβολικά στη … κάθε μήνα
  How do I pay: with cash or online bill pay?
  Πώς θα γίνεται η πληρωμή ; Μετρητά ή ηλεκτρονικά;
  Online bill pay only.
  Μόνο ηλεκτρονικά
  When can I move in/when is the move-in date?
  Πότε μπορώ να μετακομίσω / πότε είναι η ημερομηνία μετακόμισης;
  Within a week/month
  Σε μια εβδομάδα / μήνα
  Great! Thanks a lot.
  Πολύ ωραία, ευχαριστώ