Περιδιαβαίνοντας την Πόλη | Getting around the city
 • Περιδιαβαίνοντας την Πόλη | Getting around the city
  Επισκέπτης | Local
  Ένα Άτομο | Visitor
  Excuse me
  Συγνώμη
  Yes, how can I help you?
  Ναι, πώς μπορώ να σας βοηθήσω;
  How can I get to the city center/ train station/ police station/ hospital/ Foreigners registration centre?
  Πώς μπορώ να πάω στο κέντρο της πόλης / στο σταθμό του τραίνου / στο αστυνομικό τμήμα /
  By trolleybus/bus/tram/ or you can walk.
  Με το τρόλλεϋ / λεοφωρείο / τραμ ή μπορείτε να περπατήσετε
  Επιλέξτε την απάντηση
  • Where is a bus/ trolleybus stop/underground station (Metro/RER)?
  • Πού είναι το λεοφωρείο / τρόλλεϋ / στάση λεοφωρείου / σταθμός μετρό ;
  • Does this bus/trolleybus go to the airport?
  • Αυτό το λεοφωρείο / τρόλλεϋ πηγαίνει στο αεροδρόμιο ;
  • Where should I get off/on?
  • Πού πρέπει να κατέβω / ανέβω ;
  Get on the bus No1 and change to No2 at the bank.
  Πάρε το λεοφωρείο Νο 1 και άλλαξε στην τράπεζα στο Νο 2
  Where can I buy a ticket?
  Πού μπορώ να αγοράσω εισιτήριο ;
  Πιθανές απαντήσεις
  • On the bus/at the kiosk/from a ticket inspector.
  • Στο λεοφωρείο / στο περίπτερο / από τον ελεγτή εισητηρίων
  • E-tickets are available too.
  • Ηλεκτρονικά εισητήρια είναι διαθέσιμα
  Επιλέξτε την απάντηση
  • How much is it?
  • Πόσο κοστίζει ;
  • Could you stamp/punch my ticket, please?
  • Μπορείτε να σφραγίσετε το εισιτήριο μου παρακαλώ;
  How far is the migration office?
  Πόσο μακριά είναι το κέντρο Μετανάστευσης ;
  Πιθανές απαντήσεις
  • It’s (not) far/close.
  • Είναι (δεν είναι) μακριά / κοντά
  • It’s about … kilometers from here.
  • Είναι περίπου … χιλιόμετρα από εδώ
  Επιλέξτε την απάντηση
  • I am lost.
  • Έχω χαθεί
  • Can you show me on the map, please?
  • Μπορείς να μου το δείξεις στο χάρτη παρακαλώ ;
  Πιθανές απαντήσεις
  • Go right / left / straight at the light / corner / stop sign
  • Πήγαινε δεξιά / αριστερά / ευθεία στο φανάρι / γύρνα / στο σήμα στοπ
  • Turn left, right (into… street)
  • Στρίψε αριστερά, δεξιά (στη … οδό)
  • Take the first/second on the left/right
  • Πάρε το πρώτο / δεύτερο στα αριστερά / δεξιά
  • It’s opposite the … /next to the … /behind the…
  • Είναι πίσω / μετά από… /
  • Do you understand?
  • Καταλαβαίνεις;
  Επιλέξτε την απάντηση
  • I understand, Thank you.
  • Καταλαβαίνω, ευχαριστώ
  • Can you repeat that, please?
  • Μπορείς να το επαναλάβεις παρακαλώ;
  • Thanks for your help.
  • Ευχαριστώ για την βοήθεια
  • Where can I get a taxi?
  • Από πού μπορώ να πάρω ένα ταξί ;
  Πιθανές απαντήσεις
  • Sorry, I don’t know.
  • Λυπάμαι, δεν γνωρίζω
  • The taxi rank is on … street.
  • Σταθμός ταξί βρίσκεται στην οδό …
  • You can book a taxi on the phone.
  • Μπορείς να καλέσεις Ταξί τηλεφωνικά
 • Στο ταξί | Taxi
  Visitor
  Visitor
  Επιλέξτε την απάντηση
  • Please, take me to …
  • Παρακαλώ να με πάτε στο …
  • Can you give me your fixed price from here to the following address....
  • Μπορείτε να μου πείτε το κόστος της διαδρομής μέχρι …
  • Please stop in front of/at/before …
  • Παρακαλώ να σταματήσετε εμπρός/ στο / πριν
  • Can I pay with a credit card?
  • Μπορώ να πληρώσω με Πιστωτική κάρτα ;
  • Do you take cash?
  • Παίρνετε μετρητά ;
  Λεξιλόγιο
  Take the third on the left
  Ακολουθήστε το τρίτο αριστερά
  Traffic lights
  Φώτα κυκλοφορίας
  Λεξιλόγιο
  Take the third on the left
  Ακολουθήστε το τρίτο αριστερά
  Traffic lights
  Φώτα κυκλοφορίας
  Zebra crossing
  Διάβαση πεζών
  Take the second on the right
  Ακολουθήστε τη δέυτερη στα δεξιά
  Roundabout
  Πλατεία
  Sidewalk
  πεζοδρόμιο
  Turn left
  Στρίψε αριστερά
  Turn right
  Στρίψε δεξια
  Go straight ahead
  Πήγαινε ευθεία
  Go past..
  Πέρασε…
  Cross
  Να διασχίσεις
  Prepositions of place
  Καθαρισμός της τοποθέτησης
  At the corner of....
  Στην γωνία του…
  Next to
  Μετά από
  Opposite
  Αντίθετα
  Between
  Μεταξύ