Skubūs atvejai | Emergency situations
 • Migracijos tarnyba | Immigration Office
  Pareigūnas | Officer
  Lankytojas | Visitor
  Galimi atsakymai
  • May I help you?
  • Ar galiu jums padėti?
  • What is the aim of your visit?
  • Koks jūsų apsilankymo tikslas?
  Pasirinkite atsakymą
  • My permit won’t be valid soon.
  • Baigiasi mano leidimo galiojimo laikas.
  • My visa is about to expire in … months.
  • Mano vizos galiojimo terminas baigsis po … mėnesių.
  • I’d like to apply for visa extension.
  • Norėčiau kreiptis dėl vizos pratęsimo.
  • I’d like to apply for a temporary residence permit.
  • Norėčiau kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi.
  • I intend to work/study.
  • Ketinu dirbti / studijuoti.
  • I need a work permit.
  • Man reikalingas leidimas dirbti.
  • I want to attend a language course.
  • Noriu lankyti kalbos kursus.
  Galimi atsakymai
  • Please state your full name, age and nationality.
  • Prašom pasakyti savo vardą, pavardę, amžių ir tautybę
  • How long will be the duration of your stay?
  • Kiek laiko ketinate būti / svečiuotis?
  • What type of visa do you currently have?
  • Kokią vizą turite šiuo metu?
  I have a work visa and I need an extension for … months.
  Turiu darbo vizą ir noriu ją pratęsti … mėnesiams.
  Galimi atsakymai
  • You can submit the application form on the website.
  • Prašymą galite pateikti internetu.
  • You can book an appointment.
  • Galite rezervuoti susitikimo laiką.
 • Skubūs atvejai | Emergency Situations
  Policijos pareigūnas | Police Officer
  Lankytojas | Visitor
  What’s the problem?
  Kas atsitiko?
  I would like to report a lost passport.
  Norėčiau pranešti apie prarastą pasą.
  You may submit a report about a lost document online at any time of the day.
  Galite pranešti apie prarastą dokumentą internetu bet kuriuo paros metu.
  I am sorry, but I don’t understand.
  Atsiprašau, bet aš nesuprantu.
  What can I do for you?
  Kuo galiu jums padėti?
  Pasirinkite atsakymą
  • I want to file a complaint.
  • Noriu pateikti skundą.
  • I was robbed yesterday.
  • Mane vakar apvogė.
  • I was verbally harassed/assaulted.
  • Prie manęs priekabiavo. Man grasino.
  • I was racially abused/attacked.
  • Mane įžeidinėjo / užpuolė dėl mano rasės.
  • I was injured.
  • Mane sužeidė.
  • What should I do?
  • Ką turėčiau daryti?
  Galimi atsakymai
  • We will do everything we can to help you.
  • Mes darysime viską, kad jums padėtume.
  • Please fill out this form and leave your contact details.
  • Prašom užpildyti šią formą ir palikti savo kontaktinius duomenis.
  Thank you, officer.
  Ačiū, pareigūne.