Vaiko registravimas į mokyklą | Enrolling your child at a school
 • Pokalbis su direktore | Applying for a school
  Direktorius/ė | Director
  Tėvai | Parent
  Excuse me, Madam/Sir. May we come in?
  Atsiprašau, ar galiu užeiti?
  Yes. Please, sit down
  Taip. Prašom sėstis.
  Pasirinkite atsakymą
  • We would like to register the child for school/kindergarten.
  • Norėtume užregistruoti vaiką į mokylą / darželį.
  • What documents are needed?
  • Kokių reikia dokumentų?
  Galimi atsakymai
  • School application form, birth certificate.
  • Prašymo lankyti mokyklą ir gimimo liudijimo.
  • A copy of child’s passport and visa status, physical check up and your address.
  • Vaiko paso ir vizos kopijų, sveikatos pažymos ir jūsų adreso.
  • You can apply online (optinal)
  • Prašymą galite pateikti internetu.
  Could you write that down for me, please?
  Ar galite tai man užrašyti?
 • Pokalbis su mokytoja | Meeting the teacher
  Mokytoja | Teacher
  Tėvai | Parent
  Pasirinkite atsakymą
  • My name is ….. /I am ….(Tom’s, Kate’s) mother/father.
  • Mano vardas … / Aš Tomo / Kate mama / tėtis.
  • Thank you for meeting me.
  • Ačiū, kad sutikote mane priimti.
  It’s nice to see you.
  Malonu jus matyti.
  Pasirinkite atsakymą
  • I’d like to talk to you about my daughter/son.
  • Norėčiau su jumis pasikalbėti apie savo dukrą / sūnų.
  • How is my son/daughter doing in his/her studies?
  • Kaip sekasi mano sūnui / dukrai mokykloje?
  Galimi atsakymai
  • He/she is a brilliant student
  • Jis puikus mokinys / ji puiki mokinė.
  • He/she is doing well in math/chemistry/physics/biology.
  • Jam / jai gerai sekasi matematika / chemija / fizika / biologija.
  • I’m afraid your child is not doing well.
  • Manau, kad jūsų vaikui nelabai sekasi mokykloje.
  Could you speak a little more slowly, please?
  Ar galėtumėte kalbėti šiek tiek lėčiau?
  She/he must practice reading/writing/maths at home.
  Jis / ji turi namuose papildomai pasimokyti skaityti / rašyti ir matematikos.
  Does he/she need extra help?
  Ar jam / jai reikia papildomos pagalbos?
  Galimi atsakymai
  • Yes.
  • Taip.
  • No, he/she needs more practice.
  • Ne. Jam / jai reikia daugiau pratybų.
  Pasirinkite atsakymą
  • Please keep me informed about his/her progress.
  • Prašau informuoti mane apie jo / jos pasiekimus.
  • How can I contact you?
  • Kaip galėčiau su jumis susisiekti?
  By e-mail or phone.
  El. paštu arba telefonu.
  I am worried.
  Esu susirūpinęs (-usi) .
  What’s the problem?
  Kas atsitiko?
  Pasirinkite atsakymą
  • My child is complaining about bullying.
  • Mano vaikas patiria patyčias.
  • My child doesn’t understand your instructions.
  • Mano vaikas nesupranta jūsų nurodymų.
  • My child isn’t eating her/his lunch.
  • Mano vaikas nevalgo pusryčių / pietų.
  Galimi atsakymai
  • Thank you for calling/informing me.
  • Ačiū, kad paskambinote / informavote.
  • I’ll keep an eye on him/her.
  • Aš jį / ją stebėsiu.
  Thank you for your understanding.
  Ačiū už supratingumą.