Gyvenamosios vietos paieška | Finding a place to live
 • Gyvenamosios vietos paieška | Finding a place to live
  Agentas | Agent
  Klientas | Client
  Good morning. I'd like to speak with the apartment manager, please.
  Labas rytas. Norėčiau kalbėti su buto agentu.
  What can I do for you?
  Kuo galėčiau jums padėti?
  Pasirinkite atsakymą
  • I’d like to find a room/an apartment/a studio/a house for rent.
  • Norėčiau išsinuomoti kambarį / butą / studiją / namą.
  • I need -a one/two bedroom apartment/a studio/ …
  • Man reikia vieno / dviejų kambarių buto / studijos …
  • It should be fully/partly furnished.
  • Jis turėtų būti visiškai / iš dalies įrengtas.
  I’ll see what I can do for you.
  Pažiūrėsiu, kuo galėsiu jums padėti.
  I am interested in the apartment on …. Street.
  Mane domina butas … gatvėje.
  It’s still available. Do you want to see it?
  Jis dar neišnuomotas. Norėtumėte apžiūrėti?
  Pasirinkite atsakymą
  • I would very much like to see it.
  • Labai norėčiau jį pamatyti.
  • Could you please text me the exact location?
  • Ar galėtumėte man atsiųsti tikslų adresą?
  I’ll do it straight away.
  Aš tai padarysiu nedelsdamas (-a)
  How much is the rent?
  Kiek kainuoja buto nuoma?
  The rent is … a month
  Buto nuoma yra … per mėnesį.
  Pasirinkite atsakymą
  • Does the rent include the costs for water, electricity, gas, heating, cable TV, Internet, etc?
  • Ar į nuomos kainą įeina mokestis už vandenį, elektrą, dujas, šildymą, kabelinę televiziją, internetą ir kita?
  • Is there parking available?
  • Ar yra automobilių stovėjimo aikštelė?
  • Is there public transportation nearby?
  • Ar netoliese važiuoja viešasis transportas?
  • How far is it from bus stop/metro station?
  • Ar toli autobusų / troleibusų stotelė?
  • Is it close to a medical facility/ supermarket?
  • Ar butas arti medicinos įstaigos / prekybos centro?
  • Is the school nearby?
  • Ar netoliese yra mokykla?
  • This is too big/small/expensive
  • Jis per didelis / per mažas / per brangus.
  • I ‘ll take the apartment
  • Aš nuomosiu šį butą.
  We can sign the contract today/tomorrow/next week.
  Mes galime pasirašyti sutartį šiandien / ryt / kitą savaitę.
  Do you want a deposit?
  Ar pageidaujate užstato?
  Yes. A deposit of one month’s rent is required.
  Taip. Reikia sumokėti vieno mėnesio nuomos mokesčio dydžio užstatą.
  When is the rent to be paid?
  Kada reikia sumokėti už nuomą?
  It must be paid on … each month in advance.
  Nuoma turi būti sumokėta iš anksto kiekvieno mėnesio … dieną.
  How do I pay: with cash or online bill pay?
  Kaip mokėti: grynaisiais ar į sąskaitą pavedimu?
  Online bill pay only.
  Pavedimu į sąskaitą
  When can I move in/when is the move-in date?
  Kada galiu įsikraustyti / kokia įsikraustymo data?
  Within a week/month
  Per savaitę / mėnesį.
  Great! Thanks a lot.
  Puiku! Labai ačiū.