Kaip orientuotis mieste | Getting around the city
 • Kaip orientuotis mieste | Getting around the city
  Vietinis | Local
  Atvykėlis | Visitor
  Excuse me
  Atsiprašau
  Yes, how can I help you?
  Taip. Kuo galėčiau padėti?
  How can I get to the city center/ train station/ police station/ hospital/ Foreigners registration centre?
  Kaip nuvykti į miesto centrą / traukinių stotį / policiją / ligoninę / užsieniečių registracijos centrą?
  By trolleybus/bus/tram/ or you can walk.
  Važiuokite troleibusu / autobusu / tramvajumi arba galite eiti pėsčiomis.
  Pasirinkite atsakymą
  • Where is a bus/ trolleybus stop/underground station (Metro/RER)?
  • Kur yra autobusų / troleibusų stotelė / metro stotis?
  • Does this bus/trolleybus go to the airport?
  • Ar šis autobusas / troleibusas važiuoja į oro uostą?
  • Where should I get off/on?
  • Kur aš turėčiau išlipti / įlipti?
  Get on the bus No1 and change to No2 at the bank.
  Įsėskite į 1 autobusą ir persėskite į 2 autobusą prie banko.
  Where can I buy a ticket?
  Kur galiu nusipirkti bilietėlį?
  Galimi atsakymai
  • On the bus/at the kiosk/from a ticket inspector.
  • Autobuse / kioske / pas vairuotoją.
  • E-tickets are available too.
  • Taip pat galite įsigyti ir elektroninį bilietą.
  Pasirinkite atsakymą
  • How much is it?
  • Kiek jis kainuoja?
  • Could you stamp/punch my ticket, please?
  • Ar galėtumėte pažymėti bilietėlį?
  How far is the migration office?
  Ar toli nuo čia yra migracijos tarnyba?
  Galimi atsakymai
  • It’s (not) far/close.
  • (Ne)toli / arti.
  • It’s about … kilometers from here.
  • Maždaug už … kilometrų.
  Pasirinkite atsakymą
  • I am lost.
  • Aš pasiklydau.
  • Can you show me on the map, please?
  • Ar galėtumėte parodyti žemėlapyje?
  Galimi atsakymai
  • Go right / left / straight at the light / corner / stop sign
  • Eikite į dešinę / į kairę / tiesiai prie šviesoforo / prie kampo / prie sustojimo ženklo.
  • Turn left, right (into… street)
  • Pasukite į kairę / į dešinę (į … gatvę).
  • Take the first/second on the left/right
  • Pirmas / antras posūkis į kairę / dešinę.
  • It’s opposite the … /next to the … /behind the…
  • Tai priešais / prie / už …
  • Do you understand?
  • Ar suprantate?
  Pasirinkite atsakymą
  • I understand, Thank you.
  • Taip, suprantu. Ačiū.
  • Can you repeat that, please?
  • Ar galėtumėte pakartoti?
  • Thanks for your help.
  • Ačiū už pagalbą.
  • Where can I get a taxi?
  • Kur galiu rasti taksi?
  Galimi atsakymai
  • Sorry, I don’t know.
  • Atsiprašau, aš nežinau.
  • The taxi rank is on … street.
  • Taksi stovėjimo aikštelė yra … gatvėje.
  • You can book a taxi on the phone.
  • Gali / galite išsikviesti taksi telefonu.
 • Taksi | in Taxi
  Atvykėlis | Visitor
  Atvykėlis | Visitor
  Pasirinkite atsakymą
  • Please, take me to …
  • Prašau nuvežkite mane į …
  • Can you give me your fixed price from here to the following address....
  • Kokia būtų fiksuota kaina nuvykti šiuo adresu?
  • Please stop in front of/at/before …
  • Prašome sustoti priešais / prie / prieš …
  • Can I pay with a credit card?
  • Ar galiu mokėti kreditine kortele?
  • Do you take cash?
  • Ar galiu mokėti grynaisiais?
  Žodynėlis
  Take the third on the left
  Trečias posūkis į kairę
  Traffic lights
  Šviesoforas
  Žodynėlis
  Take the third on the left
  Trečias posūkis į kairę
  Traffic lights
  Šviesoforas
  Zebra crossing
  Pėsčiųjų perėja
  Take the second on the right
  Antras posūkis į dešinę
  Roundabout
  Žiedinė sankryža
  Sidewalk
  Šaligatvis
  Turn left
  Sukite į kairę
  Turn right
  Sukite į dešinę
  Go straight ahead
  Tiesiai
  Go past..
  Praeikite
  Cross
  Pereikite
  Prepositions of place
  Vietos prielinksniai
  At the corner of....
  Kampe
  Next to
  Šalia
  Opposite
  Priešais
  Between
  Tarp